Wat houdt de BRL 5021 in, Algemene Woning Keuring?

Als landelijk erkende keuringsstandaard voor woningen en (delen van) woongebouwen draagt de Algemene Woning Keuring (AWK) bij aan een hoge kwaliteit van de woningvoorraad. De methodiek is tot stand gekomen op initiatief van 21 gemeenten. Het resultaat is een landelijk erkende keuringssystematiek met eenduidige en objectieve toetsingscriteria.

Het certificaat is bedoeld voor keuren van woningen door architecten-, ingenieurs-, (bouw)adviesbureaus en makelaars, en wordt verstrekt door SKW Certificatie. Met de AWK-systematiek op basis van de BRL 5021 brengen zij de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen of delen ervan op dezelfde manier in beeld.
Opdrachtgevers hebben met de AWK een onderling vergelijkbaar keuringsinstrument en de garantie dat de uitkomsten van de meerjarenplanning correct en onderling vergelijkbaar zijn.