WoonKeur Bestaande woningen - Aanmelden

Hoe meldt u een project aan?

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in twee verschillende mogelijkheden. U kunt een project bij SKW Certificatie (verder: SKW) namelijk aanmelden voor:

  1. Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen
  2. Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen

Aanmeldingsformulieren

  1. Aanmeldingsformulier Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen
  2. Aanmeldingsformulier Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen

Hoe gaat de toetsingsprocedure vervolgens in zijn werk?


1. Toetsingsprocedure Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen

Een ingediend project voor het Inspectiecertificaat WoonKeur volgt een formele keuring door SKW. De formele keuring door SKW bestaat uit toetsingen op twee verschillende momenten in de ontwikkeling van een project:

a. toetsing planfase:
Deze toets vindt plaats op basis van de eisen op grond van de aangeleverde bouwtekeningen en overige technische gegevens van het project. SKW stelt een toetsingsrapport op en verstuurt de uitslag naar de opdrachtgever. Een tweede hertoetsing, na planwijzigingen die voor certificering van WoonKeur noodzakelijk blijken, is mogelijk.

b. toetsing opleveringsfase:
Rond het moment van de bouwkundige oplevering van het project, zal een afspraak gemaakt worden voor het ter plaatse uitvoeren van de opleveringskeuring WoonKeur. SKW voert de keuring uit op de eisen zoals die in het Handboek WoonKeur vermeld staan. SKW stelt een toetsingsrapport van de opleveringskeuring op en verstuurt de uitslag aan de opdrachtgever.

Indien bij de keuring blijkt dat de uitvoering niet (geheel) voldoet aan de eisen, dan krijgt de opdrachtgever gelegenheid verbeteringen door te voeren. Hierna volgt een tweede hertoetsing WoonKeur op locatie. Na akkoordbevinding van alle eisen zal aan de woningen/het project het Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen verleend worden.

2. Toetsingsprocedure Sneltoets haalbaarheid Bestaande woningen

Wanneer een project nog in een vroeg ontwikkelingsstadium verkeert, kan al een toetsing bij SKW aangevraagd worden: de Sneltoets haalbaarheid. Getoetst wordt of op basis van de aangeleverde gegevens aangegeven kan worden of het certificaat WoonKeur Bestaande woningen haalbaar is.

Voor een project dat voor een Sneltoets ingediend wordt, kunnen schetstekeningen of een voorlopig ontwerp aangeleverd worden. Een sneltoets is ook mogelijk in het kader van een haalbaarheids-studie naar de toekomstwaarde van bestaande woningcomplexen, bijvoorbeeld in het kader van het strategisch voorraadbeheer.

Toetsing in een vroeg stadium heeft als voordeel dat wijzigingen in het ontwerp nog eenvoudiger doorgevoerd kunnen worden. Voor een project dat geheel vast ligt in definitieve bestektekeningen kunnen noodzakelijke wijzigingen kostbaar uitvallen.

SKW stelt een schriftelijke rapportage op, die binnen tien werkdagen na ontvangst van volledige aanmelding, aan de opdrachtgever verzonden wordt. In de rapportage zullen tevens aandachtspunten aangegeven worden, die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het bouwplan.

De Sneltoets haalbaarheid wordt niet betrokken bij de formele toetsingsprocedure voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen.Wel is het mogelijk om -na een gunstige uitslag van de Sneltoets haalbaarheid- het project aan te melden voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen.

Wanneer na de uitgevoerde Sneltoets besloten wordt tot het aanvragen van het volledige Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen zullen op het daarvoor geldende tarief de volledige kosten van de Sneltoets haalbaarheid in mindering worden gebracht.

Tarieven WoonKeur Bestaande woningen

De kosten voor certificatie kunnen worden opgevraagd bij SKW. De kosten hangen sterk af van de grootte en gevarieerdheid van een project. Van belang is dan o.a. of er sprake is van verschillende woningtypen of van een woongebouw.

Op het tarievenblad zijn de kosten uitgesplitst voor:

Certificaat C (‘rollatorgeschikt’):
Certificering WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat C:

  • toets planfase
  • toets opleveringsfase
  • Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat C

Certificaat D (‘rolstoelgeschikt’):
Certificering WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat D:

  • toets planfase
  • toets opleveringsfase
  • Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat D

Indien u andere verzoeken heeft, bijvoorbeeld een overleg of een onderzoek op locatie, dan kunt u contact opnemen met SKW.