SKW Certificatie

SKW Certificatie ontwikkelt en verstrekt certificaten voor de sectoren bouw, wonen, zorg en de lokale overheid. De certificaten stemmen we continu af op de ontwikkelingen en behoeftes van de markt. De Raad voor Accreditatie heeft meerdere certificaten van ons erkend. Daarmee geeft SKW Certificatie u houvast bij het borgen van kwaliteit. SKW is een kwaliteitslabel van SKG-IKOB.

Een goed (ge)bouw begint bij SKW

WoonKeur

Woningen die gebruikskwaliteit hebben en toegankelijk, flexibel en aanpasbaar zijn kunnen het certificaat voor woontechnische kwaliteit WoonKeur krijgen. Zo’n woning is levensloopbestendig: de bewoner kan er blijven wonen, ook als hij of zij mindervalide wordt. WoonKeur wordt gedragen door toonaangevende woonconsumentenorganisaties en belangenorganisaties en is ondergebracht bij SKW Certificatie.

Wat wij certificeren

WoonKeur
BRL 5012 |

Wat houdt het Inspectiecertificaat WoonKeur in?

SKW Certificatie borgt de procedure en de kwaliteit van WoonKeur conform de BRL 5012. Een praktijkpanel met professionals uit de branche ziet toe op een zo goed mogelijke toepassing van de eisen in de ontwerp- en bouwpraktijk.

De inhoud van het eisenpakket is vastgelegd in het Handboek WoonKeur en wordt bewaakt en up to date gehouden door een College van Deskundigen. U kunt werken met twee verschillende pakketten.

Wat houdt WoonKeur Nieuwbouw in?

Momenteel gelden voor nieuwbouwwoningen de eisen in Handboek WoonKeur 2015. In dit nieuwe handboek zijn zowel de eisenpakketten voor WoonKeur Nieuwbouw als voor WoonKeur bestaande woningen opgenomen.

Eisenpakket

De eisen in het Handboek WoonKeur voor nieuwbouwwoningen liggen boven het niveau van het Bouwbesluit, omdat in het Bouwbesluit alleen de wettelijke minimumeisen vastgelegd zijn. Het eisenpakket van WoonKeur Nieuwbouw is als volgt opgebouwd:

 • Basispakket
  • Deel 1: Ontwerpeisen voor woningen en woongebouwen
  • Deel 2: Eisen uitvoering voor woningen en woongebouwen
 • Pluspakket Wonen met Zorg

De eisen in het Basispakket WoonKeur Nieuwbouw gelden voor elke woning en elk project. Opgemerkt dient wel te worden dat eisen aan het woongebouw natuurlijk alleen gelden wanneer er sprake van een woongebouw is (bij appartementen). De eisen van het Pluspakket zijn altijd aanvullend op de eisen in het Basispakket. Het is dus niet mogelijk om voor een woning of project alleen het Pluspakket aan te vragen.

Het handboek WoonKeur is sinds de uitgave van 2011 niet meer een klapper met losbladig systeem, maar een boek op A4-formaat. Tot aan 2013 werden de eisen van WoonKeur op de website van WoonKeur gepubliceerd. Dat is sindsdien niet meer het geval.

Vanaf 2015 zijn in het handboek de eisenpakketten voor zowel WoonKeur Nieuwbouw als WoonKeur Bestaande woningen opgenomen. U kunt het handboek WoonKeur (hardcopy) bestellen of kunt u de eisenpakketten als verschillende modules (in pdf bestanden) bestellen.

Opzet eisenpakket

Bij de opzet van het eisenpakket is aansluiting gezocht bij de bouwpraktijk. De eisen zijn daarom gesplitst in eisen die voor de architect van belang zijn (de Ontwerpeisen) en eisen die vooral tijdens de bouw van belang zijn (de Eisen uitvoering). Natuurlijk zijn er ook eisen die voor beide partijen van belang zijn; daar worden in de tekst verwijzingen naar gemaakt. Tevens is een hoofdstuk ‘Toelichting op de eisen’ toegevoegd –zoals ook het Bouwbesluit dat kent - met per artikel het doel van de betreffende eis plus overige achtergrond- en praktijkinformatie. Het hoofdstuk ‘Eisen uitvoering’ volgt qua nummering de indeling volgens STABU (standaardbestek) dat in de bouw breed bekend is.

Pluspakket Wonen met Zorg

De eisen in het Pluspakket zijn aanvullend op de eisen in het Basispakket WoonKeur Nieuwbouw. WoonKeur Nieuwbouw kent één pluspakket, het Pluspakket Wonen met Zorg. In het Basispakket van WoonKeur Nieuwbouw wordt al rekening gehouden met levensloop- bestendigheid. Dit betekent o.a. dat een bewoner in zijn huis kan blijven wonen ook als hij gebruik moet gaan maken van hulpmiddelen als een rollator of een handbewogen rolstoel. Wanneer een bewoner echter meer of ernstiger beperkingen krijgt en persoonlijke verzorging door een hulpverlener nodig heeft, dan voorziet het Pluspakket Wonen met Zorg in de mogelijkheden daarvoor. In het Pluspakket “Wonen met Zorg” wordt rekening gehouden met een bewoner in een handbewogen rolstoel en/of met een scootmobiel en met het gebruik van een tillift voor de hulpverlening.

Wat houdt WoonKeur Bestaande Woningen in?

Momenteel gelden voor bestaande woningen de eisen in Handboek WoonKeur 2015. In dit nieuwe handboek zijn zowel de eisenpakketten voor WoonKeur Nieuwbouw als voor WoonKeur bestaande woningen opgenomen.

Eisenpakket

WoonKeur Bestaande Woningen bestaat uit twee certificaten, elk met een eigen karakter. De eisen voor deze woningen gelden voor woningen die ouder zijn dan 10 jaar.
Ze hebben betrekking op praktische bruikbaarheid, veiligheid en comfort voor de woning en – voor zover aan de orde - voor het gebouw waarvan de woning deel uitmaakt:

 • Certificaat C ‘rollatorgeschikt’
 • Certificaat D ‘rolstoelgeschikt’

Doordat in bestaande woningen het doorvoeren van hoge eisen niet altijd mogelijk is, is er voor twee niveaus in het eisenpakket gekozen. Het zullen veelal de ruimtelijke mogelijkheden en de afmetingen van ruimten zijn die de doorslag geven welk certificaat-niveau kan worden behaald. Een andere overweging voor een bepaald certificaat kan de beoogde doelgroep van bewoners zijn.

De twee certificaten

De certificaten zijn opgebouwd uit eisen, die het voor een bewoner mogelijk maken om langer in zijn woning te kunnen blijven wonen. De eisen hebben betrekking op praktische bruikbaarheid, veiligheid en comfort voor de woning en –voor zover aan de orde- voor het woongebouw.

- certificaat C ‘rollatorgeschikt’

De eisen in het pakket Certificaat C houden in dat de woning in het alledaagse gebruik praktisch en comfortabel is, en dat de kans op ongelukken beperkt is, zoals struikelen over drempels, vallen van de trap en uitglijden in de badkamer. Ook wanneer de bewoner gebruik moet gaan maken van een rollator blijft de woning geschikt, omdat daarvoor onder meer in de hal, in de badkamer, in de slaapkamer en op een balkon voldoende ruimte aanwezig is. Een woning met certificaat C is in principe geschikt voor elke bewoner, ook als deze gebruik maakt van een loophulpmiddel, zoals stokken, krukken, een looprek of een rollator.

- certificaat D ‘rolstoelgeschikt’

De eisen in het pakket certificaat D maken de woning levensloopbestendig. Net als een woning volgens de eisen van Certificaat C is de woning praktisch en comfortabel in het gebruik. In een woning van Certificaat D kunnen bewoners als ze een ernstiger fysieke beperking krijgen toch blijven wonen. Woonkamer, slaapkamer en badkamer zijn namelijk op dezelfde bouwlaag vereist en op essentiële plaatsen is in en bij de woning meer ruimte voorzien.

Dit betekent dat de woning geschikt is voor elke bewoner, ook als deze gebruikt moet maken van een loophulpmiddel of van een rolstoel.

Wat doet de gecertificeerde WoonKeuradviseur?

Met behulp van het Handboek WoonKeur Bestaande Woningen onderzoekt de WoonKeuradviseur hoe men langer thuis kan blijven wonen. Dat kan vaak zonder overbodige investeringen indien de bewoner zich er tijdig van bewust is dat dat kan. De adviseur helpt met bewuste keuzes om middelen gericht in te zetten en is de schakel tussen bewoner, eigenaar en overheid. De werkwijze wordt gecertificeerd door SKW Certificatie.

De adviseur legt het werk efficiënt vast via een digitale gestandaardiseerde methode in een heldere rapportage die gecontroleerd wordt door SKW Certificatie. U kunt het certificaat WoonKeuradviseur verkrijgen als u het examen na de driedaagse cursus succesvol doorloopt.

Waar bestel ik het Handboek WoonKeur?

Het Handboek WoonKeur bevat zowel de eisen voor nieuwbouw als voor bestaande woningen. Het bevat zes modules: vier modules uit het eisenpakket WoonKeur Nieuwbouw en twee modules over de eisen WoonKeur Bestaande Woningen. Hier leest u meer over de inhoud van het handboek. 

Het Handboek WoonKeur is online beschikbaar in BRISwarenhuis met directe koppelingen naar de relevante Bouwbesluitartikelen.
U kunt het handboek ook als hardcopy bestellen, losse modules aanschaffen is eveneens mogelijk.

Tabel WoonKeur eissenpakket

Handboek WoonKeur 2015

Module 1  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 1 Ontwerpeisen

Module 2  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 2 Eisen uitvoering, gedeelte bouwkundig (STABU 15 t/m 47)

Module 3  WoonKeur Nieuwbouw, Basispakket, deel 2 Eisen uitvoering, gedeelte installaties (STABU 52 t/m 80)

Module 4  WoonKeur Nieuwbouw, Pluspakket Wonen met Zorg

Module 5  WoonKeur Bestaande woningen, Eisen certificaat C ‘rollatorgeschikt’

Module 6  WoonKeur Bestaande woningen, Eisen certificaat D ‘rolstoelgeschikt’

WoonKeur Nieuwbouw - Aanmelden

Hoe meldt u een project aan?

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in twee verschillende mogelijkheden. U kunt een project bij SKW Certificatie (verder: SKW) namelijk aanmelden voor:

 1. Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw
 2. Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Nieuwbouw

Aanmeldingsformulieren

 1. Aanmeldingsformulier Inspectiecertificaat Woonkeur Nieuwbouw
 2. Aanmeldingsformulier Sneltoets Haalbaarheid Woonkeur Nieuwbouw

Hoe gaat de toetsingsprocedure vervolgens in zijn werk?

1. Toetsingsprocedure Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw

Een ingediend project voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw volgt een formele keuring door SKW. Deze keuring bestaat uit toetsingen op twee verschillende momenten in de ontwikkeling van een project:

a. Toetsing planfase:
Deze toets vindt plaats op basis van de eisen (basispakket en eventueel aangevraagd pluspakket) op grond van de aangeleverde bouwtekeningen en overige technische gegevens van het project. SKW Certificatie stelt een toetsingsrapport op en verstuurt de uitslag naar de opdrachtgever. Een tweede hertoetsing, na planwijzigingen die voor certificering van WoonKeur Nieuwbouw noodzakelijk blijken, is mogelijk.

b. Toetsing opleveringsfase:
Rond het moment van de bouwkundige oplevering van het project, zal een afspraak gemaakt worden voor het ter plaatse uitvoeren van de opleveringskeuring WoonKeur Nieuwbouw. SKW voert de keuring uit op de eisen van het Basispakket, eventueel aangevraagde Pluspakketten. SKW Certificatie stelt een toetsingsrapport van de opleveringskeuring op en verstuurd de uitslag aan de opdrachtgever.

Indien bij de keuring blijkt dat de uitvoering niet (geheel) voldoet aan de eisen, dan krijgt de opdrachtgever gelegenheid verbeteringen door te voeren. Hierna volgt een tweede hertoetsing WoonKeur Nieuwbouw op locatie. Na akkoordbevinding van alle eisen zal aan de woningen/het project het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw worden verleend. Daarbij wordt per woning die aan de eisen voldoet het certificaat verstrekt. Het is dus mogelijk dat in een project bepaalde woningen het certificaat niet behalen.

2. Toetsingsprocedure Sneltoets haalbaarheid WoonKeur Nieuwbouw

Wanneer een project nog in een vroeg ontwerpstadium verkeert, kan al een toetsing bij SKW aangevraagd worden: de Sneltoets haalbaarheid. Getoetst wordt of op basis van de aangeleverde gegevens aangegeven kan worden of het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw haalbaar is. Voor een project dat voor een Sneltoets haalbaarheid ingediend wordt, kunnen schetstekeningen of een voorlopig ontwerp aangeleverd worden. Toetsing in een vroeg stadium heeft als voordeel dat wijzigingen in het ontwerp nog eenvoudiger doorgevoerd kunnen worden. Voor een project dat geheel vast ligt in definitieve bestektekeningen kunnen noodzakelijke wijzigingen kostbaar uitvallen. SKW Certificatie stelt een schriftelijke rapportage op, die binnen tien werkdagen na ontvangst van volledige aanmelding, aan de opdrachtgever verzonden wordt. In de rapportage zullen tevens aandachtspunten aangegeven worden, die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het bouwplan. De Sneltoets haalbaarheid wordt niet betrokken bij de formele toetsingsprocedure voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw. Wel is het mogelijk om -na een gunstige uitslag van de Sneltoets haalbaarheid- het project aan te melden voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw. Wanneer na de uitgevoerde Sneltoets besloten wordt tot het aanvragen van het volledige Inspectiecertificaat WoonKeur Nieuwbouw zullen op het daarvoor geldende tarief de volledige kosten van de Sneltoets haalbaarheid in mindering worden gebracht.

Tarieven WoonKeur Nieuwbouw

De kosten voor certificatie kunnen worden opgevraagd bij SKW. De kosten hangen sterk af van de grootte en gevarieerdheid van een project. Van belang is dan o.a. of er sprake is van verschillende woningtypen of van een woongebouw.

Op het tarievenblad zijn de kosten uitgesplitst voor:

Certificering WoonKeur Nieuwbouw:

 • toets planfase
 • toets opleveringsfase
 • Sneltoets haalbaarheid WoonKeur Nieuwbouw

Voor zowel beide fasen van de certificering WoonKeur als voor de Sneltoets haalbaarheid zijn aparte tarieven opgenomen voor het Basispakket en voor het Pluspakket Wonen met Zorg.

WoonKeur Bestaande woningen - Aanmelden

Hoe meldt u een project aan?

Allereerst wordt er onderscheid gemaakt in twee verschillende mogelijkheden. U kunt een project bij SKW Certificatie (verder: SKW) namelijk aanmelden voor:

 1. Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen
 2. Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen

Aanmeldingsformulieren

 1. Aanmeldingsformulier Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen
 2. Aanmeldingsformulier Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen

Hoe gaat de toetsingsprocedure vervolgens in zijn werk?


1. Toetsingsprocedure Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen

Een ingediend project voor het Inspectiecertificaat WoonKeur volgt een formele keuring door SKW. De formele keuring door SKW bestaat uit toetsingen op twee verschillende momenten in de ontwikkeling van een project:

a. toetsing planfase:
Deze toets vindt plaats op basis van de eisen op grond van de aangeleverde bouwtekeningen en overige technische gegevens van het project. SKW stelt een toetsingsrapport op en verstuurt de uitslag naar de opdrachtgever. Een tweede hertoetsing, na planwijzigingen die voor certificering van WoonKeur noodzakelijk blijken, is mogelijk.

b. toetsing opleveringsfase:
Rond het moment van de bouwkundige oplevering van het project, zal een afspraak gemaakt worden voor het ter plaatse uitvoeren van de opleveringskeuring WoonKeur. SKW voert de keuring uit op de eisen zoals die in het Handboek WoonKeur vermeld staan. SKW stelt een toetsingsrapport van de opleveringskeuring op en verstuurt de uitslag aan de opdrachtgever.

Indien bij de keuring blijkt dat de uitvoering niet (geheel) voldoet aan de eisen, dan krijgt de opdrachtgever gelegenheid verbeteringen door te voeren. Hierna volgt een tweede hertoetsing WoonKeur op locatie. Na akkoordbevinding van alle eisen zal aan de woningen/het project het Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen verleend worden.

2. Toetsingsprocedure Sneltoets haalbaarheid Bestaande woningen

Wanneer een project nog in een vroeg ontwikkelingsstadium verkeert, kan al een toetsing bij SKW aangevraagd worden: de Sneltoets haalbaarheid. Getoetst wordt of op basis van de aangeleverde gegevens aangegeven kan worden of het certificaat WoonKeur Bestaande woningen haalbaar is.

Voor een project dat voor een Sneltoets ingediend wordt, kunnen schetstekeningen of een voorlopig ontwerp aangeleverd worden. Een sneltoets is ook mogelijk in het kader van een haalbaarheids-studie naar de toekomstwaarde van bestaande woningcomplexen, bijvoorbeeld in het kader van het strategisch voorraadbeheer.

Toetsing in een vroeg stadium heeft als voordeel dat wijzigingen in het ontwerp nog eenvoudiger doorgevoerd kunnen worden. Voor een project dat geheel vast ligt in definitieve bestektekeningen kunnen noodzakelijke wijzigingen kostbaar uitvallen.

SKW stelt een schriftelijke rapportage op, die binnen tien werkdagen na ontvangst van volledige aanmelding, aan de opdrachtgever verzonden wordt. In de rapportage zullen tevens aandachtspunten aangegeven worden, die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het bouwplan.

De Sneltoets haalbaarheid wordt niet betrokken bij de formele toetsingsprocedure voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen.Wel is het mogelijk om -na een gunstige uitslag van de Sneltoets haalbaarheid- het project aan te melden voor het Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen.

Wanneer na de uitgevoerde Sneltoets besloten wordt tot het aanvragen van het volledige Inspectiecertificaat WoonKeur Bestaande woningen zullen op het daarvoor geldende tarief de volledige kosten van de Sneltoets haalbaarheid in mindering worden gebracht.

Tarieven WoonKeur Bestaande woningen

De kosten voor certificatie kunnen worden opgevraagd bij SKW. De kosten hangen sterk af van de grootte en gevarieerdheid van een project. Van belang is dan o.a. of er sprake is van verschillende woningtypen of van een woongebouw.

Op het tarievenblad zijn de kosten uitgesplitst voor:

Certificaat C (‘rollatorgeschikt’):
Certificering WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat C:

 • toets planfase
 • toets opleveringsfase
 • Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat C

Certificaat D (‘rolstoelgeschikt’):
Certificering WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat D:

 • toets planfase
 • toets opleveringsfase
 • Sneltoets Haalbaarheid WoonKeur Bestaande woningen, Certificaat D

Indien u andere verzoeken heeft, bijvoorbeeld een overleg of een onderzoek op locatie, dan kunt u contact opnemen met SKW.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kun u contact opnemen met:

Inspectiecertificaat WoonKeur - Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl
WoonKeuradviseur - Willem Englebert - w.englebert@skw-certificatie.nl

Energieprestatie

De BRL9500 biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te laten certificeren voor de werkzaamheden die leiden tot het opstellen van een energieprestatie-rapport van gebouwen waarin de energieprestatie van een gebouw is vastgelegd. Deze energieprestatie moet op verschillende momenten worden vastgesteld, bij aanvragen voor een Omgevingsvergunning, bij oplevering en in het kader van verkoop of verhuur. In alle gevallen geldt dat dit rapport slechts kan worden afgegeven door een bedrijf dat beschikt over een NL-EPBD certificaat, afgegeven op basis van de BRL9500.

De aanleiding voor de wijzigingen van de BRL9500 versie 2020 is de nationale implementatie van een nieuwe set Europese normen voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen, de NTA8800. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) geldt zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen, voor woningen én utiliteitsgebouwen. De wijziging van de kwaliteitssystematiek die als gevolg van de NTA8800 nodig was, is tevens gebruikt om de richtlijn aan te laten sluiten bij de eisen die de overheid stelt aan de energieprestatie van nieuwe gebouwen, de wens van de overheid het aantal regelingen te beperken, en overige door de markt en overheid gewenste wijzigingen en verbeteringen.

Wat wij certificeren

Energieprestatie woningen en woongebouwen
BRL 9500-W (Basis en/of detailmethode) |
Energieprestatie utiliteitsgebouwen
BRL 9500-U (Basis en/of detailmethode) |

Wanneer is een EPA-rapport nodig?

Het energieprestatierapport is inclusief het energielabel verplicht bij verkoop en verhuur. SKW Certificatie geeft het procescertificaat af op basis van de BRL 9500 (W en U). EPA-adviseurs die volgens deze richtlijn en opnameprotocollen werken, kunnen efficiënt EPA’s. De uniforme werkwijze en rapportage maakt goede vergelijkingen tussen projecten mogelijk. Certificaathouders profiteren van een permanent opdrachtenpakket in een groeiende markt.

Op de website van SKW Certificatie leest u meer over de EPA-certificering. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kun u contact opnemen met:

Voor alle vragen - Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl

Kwaliteitsborging

Doel van de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is dat de bouwkwaliteit verbetert en de positie van de consument versterkt. Met de Wkb zijn aannemers 20 jaar lang volledig verantwoordelijk voor alles wat zij bouwen. De werkwijze van de kwaliteitsborger en de aannemer certificeert SKW Certificatie op basis van twee verschillende KOMO-richtlijnen.

Wat wij certificeren

Kwaliteitsborging voor het bouwen
Kwaliteitscontrole door de Bouwer

Wat houdt de BRL 5019 in, Kwaliteitsborging voor het bouwen?

De Wkb schrijft voor dat onafhankelijke kwaliteitsborgers beoordelen of het gerede bouwwerk voldoet aan (tenminste) de wettelijke eisen. Hiertoe wordt het bouwplan getoetst, een risicobeoordeling gemaakt en de uitvoering gecontroleerd aan de hand van een borgingsplan. Het bevoegd gezag heeft een verklaring van de kwaliteitsborger nodig dat het werk voldoet, voordat een ingebruikname vergunning kan worden afgegeven.

BRL 5019 Kwaliteitsborging voor het bouwen vormt de basis waarop kwaliteitsborgers zich kunnen certificeren. Deze richtlijn is een belangrijk onderdeel van het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK).

Bent u kwaliteitsborger? Dan gaat u in lijn met de Wkb (tenminste) het Bouwbesluitdeel van de omgevingsvergunning activiteit bouwen controleren en er tijdens de uitvoering toezicht op houden. Bij oplevering van het project ontvangt de opdrachtgever de getekende verklaring dat het bouwwerk voldoet aan het Bouwbesluit.

Wat houdt de BRL 5029 in, Kwaliteitscontrole door de Bouwer?

Het KOMO BRL 5029 certificaat dat SKW Certificatie en SKG-IKOB Certificatie samen ontwikkelden helpt de aannemer met het managen van zijn aansprakelijkheid. Het optimaliseert de samenwerking tussen de aannemer en de kwaliteitsborger. Want gecertificeerde bouwbedrijven controleren hun kwaliteit zelf op een gestandaardiseerde en betrouwbare manier.
Als u aannemer bent, dan toont u aan dat het project volgens de voorschriften in het Bouwbesluit is uitgevoerd. U werkt met de borger samen in een toegelaten instrument voor kwaliteitsborging . Deze samenwerking zal tot een (kosten)efficiëntere borging en een hoger kwaliteitsniveau leiden.

Wilt u gaan proefdraaien in de nieuwe rol? De pilot-versie van de BRL 5029 kunt u nu gratis downloaden.

Lees meer over de kwaliteitscontrole door de aannemer.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kun u contact opnemen met:

Voor alle vragen - Willem Englebert - w.englebert@skw-certificatie.nl

VvE en MJOP

Met het VvE certificaat toont de VvE aan dat het bestuurlijk goed functioneert en de basiskwaliteit en het onderhoud van het pand op orde heeft. Gecertificeerde VvE’s tonen ook aan dat zij over een Meerjaren Onderhoudsplan beschikken. SKW Certificatie certificeert op basis van meerdere BRL’s. De BRL 5016 regelt de professionaliteit van de beheerder van een Vereniging van Eigenaars. Wij certificeren ook marktpartijen om conform de BRL 5021 woningen te keuren.

Wat wij certificeren

Beheerders van Vereniging van Eigenaars
Algemene Woning Keuring

Wat houdt de BRL 5016 in, Beheerders van Vereniging van Eigenaars?

De BRL 5016 regelt de professionaliteit van de beheerder van een Vereniging van Eigenaars. Het door SKW Certificatie gecertificeerde proces gaat over de organisatie, de interne bedrijfsvoering van de beheerder, het beheer van Verenigingen van Eigenaars, de eisen rond gemeenschappelijke (bouw)delen van de VvE’s en het onderhoud ervan. Met deze BRL en het er aan gekoppelde productcertificaat geven certificaathouders derden inzicht in de kwaliteit van hun organisatie.

Wat houdt het VvE Belang Onderhoudscertificaat in?

Dit VvE Belang Onderhoudscertificaat wordt door SKW Certificatie afgegeven als de VvE kan aantonen dat er geen achterstallig onderhoud is en er voldoende middelen in kas zijn om in de eerste vijf jaar het geplande onderhoud uit te voeren. Dit budget kan een combinatie zijn van de reserves van de VvE plus de maandelijkse VvE-bijdrage.
Een VvE komt in aanmerking voor dit keurmerk als ze een goede MJOP heeft, inclusief een kostenbegroting met een looptijd van minimaal tien jaar.

Ook aan enkele administratieve verplichtingen moet worden voldaan. Zoals inschrijving bij de KvK, de bankrekening(en) op naam van de VvE, jaarlijkse vergadering, jaarrekening, begroting en een goede opstalverzekering. Als er achterstanden ontstaan die niet op tijd worden ingelopen, kan de VvE het keurmerk kwijtraken.

Wat houdt de BRL 5021 in, Algemene Woning Keuring?

Als landelijk erkende keuringsstandaard voor woningen en (delen van) woongebouwen draagt de Algemene Woning Keuring (AWK) bij aan een hoge kwaliteit van de woningvoorraad. De methodiek is tot stand gekomen op initiatief van 21 gemeenten. Het resultaat is een landelijk erkende keuringssystematiek met eenduidige en objectieve toetsingscriteria.

Het certificaat is bedoeld voor keuren van woningen door architecten-, ingenieurs-, (bouw)adviesbureaus en makelaars, en wordt verstrekt door SKW Certificatie. Met de AWK-systematiek op basis van de BRL 5021 brengen zij de bouwkundige staat van bestaande woningen en woongebouwen of delen ervan op dezelfde manier in beeld.
Opdrachtgevers hebben met de AWK een onderling vergelijkbaar keuringsinstrument en de garantie dat de uitkomsten van de meerjarenplanning correct en onderling vergelijkbaar zijn.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Algemene Woning Keuring - Ard van de Meeberg - a.vandemeeberg@skgikob.nl
Beheerders van VvE’s - Peterjan Rijs - p.rijs@skw-certificatie.nl

Huisvesting

Een goede en prettige woonomgeving is essentieel voor de kwaliteit van leven. We brengen immers een groot deel van ons leven thuis door. SKW Certificatie biedt gerichte certificering voor de verhuur van woningen.

Wat wij certificeren

Verhuren van onzelfstandige woonruimte
Keurmerk SNF
Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten |
Keurmerk Leegstandbeheer

Wat houdt de BRL 9905 in, Verhuren van onzelfstandige woonruimte?

Het certificaat voor Onzelfstandige Woonruimte borgt de verhuur van goede en veilige kamers. Diverse marktpartijen formuleerden gezamenlijk de eisen waaraan betrouwbare aanbieders moeten voldoen. In dit procescertificaat zijn ze vastgelegd. Alle gecertificeerde verhuurders voldoen aan dezelfde eisen die door SKW Certificatie objectief worden getoetst conform de BRL 9905. Een potentiële huurder ziet direct aan welke eisen zo’n verhuurder voldoet.

Wat houdt het Keurmerk SNF in?

Het Keurmerk SNF van Stichting Normering Flexwonen toetst of de huisvesting voor arbeidsmigranten voldoet aan eisen op het gebied van onder andere ruimte en privacy, veiligheid, hygiëne en het hebben van afdoende voorzieningen. Als uw onderneming die huisvesting aanbiedt kunt u de inspecties op basis van het keurmerk laten uitvoeren door SKW Certificatie. Dit geeft deze bewoners de zekerheid dat de huisvesting in orde is.

Wat houdt het Keurmerk Leegstandbeheer in?

Het doel van het Keurmerk Leegstandbeheer is om de beheerkwaliteit van de leegstand in Nederland te verbeteren. Dit is nodig om bewoners en eigenaren te beschermen. Het keurmerk geeft bewoners, opdrachtgevers en leestandbeheerders duidelijkheid over veilig en verantwoord gebruik van leegstaande panden. Leegstandbeheerders die betrouwbaar, transparant en veilig te werk gaan komen ervoor in aanmerking.

Hier vindt u meer informatie over het Keurmerk Leegstandbeheer.

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Voor alle vragen - Peterjan Rijs - p.rijs@skw-certificatie.nl

Systeemcertificatie

Met certificatie van de bedrijfsvoering toont u aan dat de ontwikkeling van uw werkwijze hoog op uw agenda staat. Systeemcertificatie houdt in dat wij uw organisatie ten aanzien van kwaliteitsmanagement beoordelen op basis van ISO en VCA.

Welke systemen certificeren wij?

NEN-EN-ISO 9001
ISO 9001 |
VCA
VCA |

Wat is NEN-EN-ISO 9001?

NEN-EN-ISO 9001 is de wereldwijde standaard voor kwaliteitsmanagement. Met het certificaat laat u uw klanten zien dat wat en hoe u produceert en levert, onafgebroken in ontwikkeling is. Dit verstevigt uw kansen op de markt en verbetert tegelijk de processen in uw organisatie.

Wat zijn de voordelen van het certificaat?

Het verkrijgen én behouden van het ISO 9001-certificaat heeft veel voordelen, zoals:

 • Meer klanttevredenheid
 • Betere aanbestedingspositie
 • Beheersing van de productkwaliteit
 • Efficiënter en effectiever werken
 • Minder faalkosten

Hoe gaat ISO-certificering in zijn werk?

Managementsysteemcertificatie kent een driejaarlijkse certificatiecyclus. Afhankelijk van het certificatiejaar is voor u een initiële, periodieke of hercertificatie audit relevant.
Bent u nog niet gecertificeerd, dan starten we met de initiële audit in twee fasen. We onderzoeken of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagement voldoet aan de ISO 9001-norm.
Daarna bepalen we of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd en effectief is.

Maximaal één jaar na de initiële audit voeren we de eerste periodieke audit uit en ongeveer een jaar daarna de tweede. Wij beoordelen of uw managementsysteem bij voortduring functioneert en verbetert.
Minimaal drie maanden voor de geldigheid van uw certificaat verloopt, beoordelen we alle onderdelen van de regeling in een hercertificatie audit. Mogelijk in twee fasen als er ondertussen veel veranderd is. Vervolgens voeren wij weer twee jaar op rij een periodieke audit uit.

Hier leest u meer over de werkwijze. 

Wat is VCA?

Voorlichting, bewustwording, interne checks, controles van LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse) en keuring van gereedschap; ze dragen alle bij aan beheersing van risico’s. De VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers bevordert veilig en gezond werken in de bouw. Dat is in het belang van uw werknemers én van uw opdrachtgevers die dit VCA-certificaat daarom steeds vaker verplicht stellen bij het werk dat u voor hen uitvoert.

SKG-IKOB biedt twee certificaten aan:

 • VCA*-certificaat:
  1. Voor bedrijven die niet als hoofdaannemer optreden.
  2. Gericht op de directe beheersing van veiligheids- gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer, dus op uitvoerend niveau.
 • VCA**-certificaat:
  1. Voor bedrijven die optreden als hoofdaannemer en werken met onderaannemers.
  2. Houden zich, naast het uitvoerende niveau, ook bezig met beleid, structuur en planvorming over veiligheid, gezondheid en milieu.
%MCEPASTEBIN%

Hoe gaat VCA-certificering in zijn werk?

Managementsysteemcertificatie kent een driejaarlijkse certificatiecyclus. Afhankelijk van het certificatiejaar is voor u een initiële, periodieke of hercertificatie audit relevant.
Bent u nog niet gecertificeerd, dan starten we met de initiële audit in twee fasen. We onderzoeken of uw gedocumenteerde kwaliteitsmanagement voldoet aan de VCA-norm.
Daarna bepalen we of uw managementsysteem voldoende geïmplementeerd en effectief is.

Maximaal één jaar na de initiële audit voeren we de eerste periodieke audit uit en ongeveer een jaar daarna de tweede. Wij beoordelen of uw managementsysteem bij voortduring functioneert en verbetert.
Minimaal drie maanden voor de geldigheid van uw certificaat verloopt, beoordelen we alle onderdelen van de regeling in een hercertificatie audit. Mogelijk in twee fasen als er ondertussen veel veranderd is. Vervolgens voeren wij weer twee jaar op rij een periodieke audit uit.

Hier leest u meer over de werkwijze. 

Bij wie kan ik meer informatie opvragen?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Voor alle vragen - Monique van Moppes - m.vanmoppes@skgikob.nl

Niet gevonden wat u zocht?

Probeer onze slimme filter eens. Hier zoekt u in de website op elk gewenst onderwerp en komt u te weten wat SKG-IKOB hierbinnen doet en weet.

OF
X
Bent u oriënterend? Gebruik dan onze filter.

Laatste nieuws

Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen in de branche

Nieuws

Belangrijke wijzigingen binnen het SNF-keurmerk

6 september 2021

Per 1 september 2021 zijn een aantal wijzigingen ingegaan binnen Stichting Normering Flexwonen (SNF). Met het SNF-keurmerk wordt aangetoond of er is voldaan aan een aantal gestelde normen voor huisvesting van arbeidsmigranten. De 100%-controle wordt verplicht gesteld, er is een nieuw locatieregister en het wordt verplicht een jaarlijkse administratieve controle te laten plaatsvinden voorafgaand de inspecties. Onze collega Peterjan Rijs, coördinator SNF licht deze wijzigingen graag toe.  

Nieuws

WoonKeuradviseur helpt bij langer thuis wonen

14 juli 2021

We worden steeds ouder en blijven langer in ons eigen huis wonen, al dan niet met toegesneden zorg. Veel woningen zijn hiervoor niet geschikt en moeten worden aangepast. De WoonKeuradviseur, een initiatief van WoonKeur en SKW Certificatie, is de aangewezen persoon om dat in goede banen te leiden. 

Onze collega’s helpen u graag verder

Ard van de Meeberg

Sector Coördinator

Peterjan Rijs

Coördinator/Auditor